OK
تامین نیرو کشتیرانی کیش

رویکرد شرکت

مدیريت ارشد شرکت طرح های صنعتی رادنیروی کرمان، خود را مسئول ايجاد و برقراري شرايط كاري ایمن، سالم و بهداشتی و همچنين توام با حفظ و نگاهداشت محيط زیست در حوزه فعاليت‌هاي شرکت می داند تا از اين طریق در تمامي کارکنان، اين اطمینان حاصل شود که ضمن حفظ و ارتقاء سطح سلامتی ایشان، محیطي ایمن جهت کار و فعالیت فراهم می باشد و همچنين با اعتقاد راسخ به مبحث "توسعه پايدار" و در راستاي استيلاي مهمترين ركن آن يعني "محيط زيست پايدار" از آلودگي و تخريب محيط زيست از يك طرف و برداشت بي رويه از منابع طبيعي از طرف ديگر، جلوگيري گردد.
هدف كلي از سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست، دست يابي به پايين ترين ميزان حوادث، بيماري هاي شغلي و اثرات سوء زيست محيطي و تلاش در جهت حذف آنها مي باشد.

خط مشی:

شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان عضو خانواده بزرگ جهاد نصر کرمان با بيش از دو دهه سابقه درخشان در حوزه‌های بخش پیمانکاری در پروژه‌های ملی در بخش نفت، گاز و آب ، تولید کنتور و انرژی‌های تجدیدپذیر و بخش خدمات ارائه خدمات مهندسی در زمینه تعمیرات و بازسازی ترانسفورماتورها ، با  اتخاذ رويكرد توسعه پايدار به عنوان راهبرد اصلي سازمان ، ترسيم چشم انداز "سازمانی ارزش آفرین با سودآوری پایدار و سرآمد در پایداری Sustainability  " و بمنظور تحقق آرمان خسارت صفر، با حفظ محيط زيست برای نسل‌های آينده و فراهم نمودن محيط کار از طریق حذف خطرات و کاهش ریسک‌های HSE   برای کارکنان بعنوان بزرگترين سرمايه شرکت، اقدام به استقرار سيستم مديريتHSE    بر مبناي استانداردهاي ISO14001:2015  & ISO45001:2018   و تعهد به تبعیت از کلیه الزامات مشتریان و ذينفعان و کلیه الزامات قانونی نموده است. در اين راستا ضمن پایبندی به تعهد و رهبری نسبت به سیستم ها، اهداف استراتژیک زير را  سر لوحه عملکرد خود در جهت بهبود مداوم در تمامی سطوح سازمان مد نظر قرار می دهد:

1.     مدیریت ريسك كليه خطرات به حد قابل قبول؛

2.     تامين زير ساخت‌ها و تکنولوژی‌های نوین HSE    ؛

3.     ارتقا سطح سلامت جسمانی، روانی و شناختی کارکنان؛

4.     بهبود مــديريت پسماند و پساب، به حداقل رسانيدن ضايعات؛

5.     ایجاد محیط کار سالم، ایمن و پاک مبتنی بر اهداف توسعه پایدار؛

6.     پیشگیری از بروز آلودگي‌های زیست محیطی، آسيب ها و بيماري هاي شغلي؛

7.     تلاش در جهت استفاده بهينه از انرژي و بکارگیری از انرژی‌های تجدید پذیر و منابع؛

8.     افزایش اثربخشی سیستم‌های مدیریت بر پایه تفکر مبتنی بر ریسک  و فرایند گرایی؛

9.     مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست جهت فعاليت‌ها، تجهيزات و خدمات پيمانكاران؛

10. ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ، ايجاد انگيزش و آموزش مداوم و اثر بخش کارکنان و پیمانکاران؛

 

مدیریت و کارکنان شرکت با استعانت از خداوند متعال، سعي و تلاش وافر خود برای نيل به اهداف فوق‌ را مبذول داشته و به نقش مهم این سیستم مدیریتی در بهبود عملکرد سازمان اعتقاد دارند. مدیریت شرکت متعهد می‌گردد ضمن تأمین و ایجاد منابع زیرساختی لازم، برای حصول اطمینان از صحت عملكرد و بهبود مداوم این سیستم؛ اهداف، برنامه‌ها، كليه مستندات و الزامات مرتبط را در دوره‌های زمانی معین از نظر تناسب، كفايت و اثربخشی مورد بازنگري قرار دهد.ایمنی:

شرکت طرح های صنعتی رادنیروی کرمان به حفظ سلامتی کارکنان که سرمایه های اصلي شرکت می باشند، تاکید ويژه داشته و در این راستا با ارتقاء روش های اجرائی، دستورالعمل ها، فرم ها، چک لیست ها و اصول HSE و آموزشهای مختلف تلاش می کند تا حوادث و خسارات به نیروی انسانی، تجهیزات و محيط زيست را تا حد امكان کاهش دهد. در همین راستا واحد HSE این شرکت در جهت کنترل مخاطرات ایمنی موجود اقدام به شناسایی و مدیریت ریسک های عملیاتی در پروژه های خود می نماید. همچنین این شرکت کاهش مخاطرات ایمنی از روش ها و کنترل های زیر استفاده می نماید:
 • انجام بازرسي هاي ايمني دوره اي و اتفاقي از دستگاه هاي حفاري، كارگاه ها و تاسيسات بر اساس چك ليستهاي به روز
 • نظارت ايمني بر انجام فرآيند هاي روتين و غير روتين
 • حضور در صحنه حوادث و تهيه گزارش بمنظور ثبت و انجام اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه.
 • انجام ارزيابي و مديريت ريسك (Risk Assessment & Management) بمنظور شناسايي خطرات، حذف، كاهش و كنترل آنها
 • برگزاری جلسات کمیته HSE در کارگاه‌های عملیاتی
 • تهيه طرح واكنش در شرايط اضطراري ERP و انجام تمرین‌ها و مانورها
 • استقرار سیستم Permit To Work
 • طراحي سامانه تحت شبكه توزيع PPE
 • برگزاري دوره آموزشي مختلف
بهداشت:
نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف از طریق پیشگیری از خطرات تهدیدکننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن برتندرستی آنان می‌باشد. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای در این شرکت، با شناختی که از محیط کار، فرایندهای کاری، خطرات و عوامل زیان‌آور محیط کار، و نیز تأثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه‌گیری وکنترل عوامل زیان‌آور محیط کار، درصدد سالم‌سازی و بهسازی محیط کار برمی‌آیند؛ بنابراین از این طریق باعث کنترل بیماری‌ها، عوارض و آسیب‌های شغلی و در نهایت تأمین سلامت شاغلین می‌گردند.
به منظور دستیابی به هدف فوق در بهداشت حرفه‌ای برنامه‌هایی به شرح ذیل در پروژه های این شرکت انجام می گیرد:
 • شناسایی، اندازه گیري و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار
 • برنامه‌های مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کارگران
 • جمع آوري و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت هاي بهداشت حرفه اي
 • تشکیل پرونده هاي بهداشتی و انجام معاینات دوره اي
 • نیاز سنجی، برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی بهداشت حرفه اي محیط کار
 • بررسی، برنامه ریزي و نظارت بر تهیه، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردي متناسب با مشاغل
 • موجود و همچنین آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها به شاغلین در معرض خطر .
 • برنامه‌های مربوط به تغذیه کارگران
محیط زیست:
محیط زیست یکی از مهمترین مباحث در یک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است. وقوع یک حادثه در محل کار و درمحدوده کار فقط افراد کارگر در محیط را تحت تاثیر قرار می دهد، اما درشرایطی که اثرات وقوع حادثه از چارچوب محل کار خارج شود، می تواند با تاثیر بر مردم، گیاهان، حیوانات، خاك، هوا و آب ایجاد یک فاجعه نمایند .از طرف دیگر هرگونه فعالیت بشري می تواند باعث ایجاد تغییرات عمده اي در محیط زیست شود که گاها این فعالیت ها ایجاد جنبه هاي نامطلوب در محیط زیست را باعث می شوند . پروژه هاي عمرانی یکی از عمده فعالیت هایی است که درطیف وسیعی باعث تغییرات مختلف و متنوع در محیط زیست می شود. لذا چنانچه بر این فعالیت ها مدیریت صحیح و علمی زیست محیطی اعمال شود، ازیک سو
آسیب هاي نامطلوب زیست محیطی به حداقل می رسد و از طرف دیگر شرایط بحرانی و حوادث احتمالی پیش بینی شده و متعاقب آن کنترل هاي مناسب اعمال خواهد شد. اهم فعالیت هایی که در زمینه مدیریت محیط زیست در پروژه های این شرکت انجام می شود به شرح ذیل می باشد:
 • پیگیري بر رعایت کامل مقررات زیست محیطی و تعهدات EIA
 • پیگیري اندازه گیري آلاینده هپاي زیست محیطی توسط آزمایشگاه هاي معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
 • جمع آوري، ثبت اطلاعات و تهیه گزارشات آماري تحلیلی زیست محیطی
 • پیگیري جمع آوري و دفع پسماند و پساب هاي صنعتی و بهداشتی
 • کنترل و مدیریت هرگونه آلاینده آب، هوا و یا خاك از قبیل مواد هیدروکربنی، اسیدها، بازها و ...
 • پیگیري بر ایجاد و نگهداري فضاي سبز در محوطه کارگاه
 • پیگیري و مدیریت منابع طبیعی و اماکن عمومی
 • تهیه و ارسال به موقع و صحیح گزارشات فصلی)سه ماهه( و گزارشات یکساله از عملکرد زیست محیطی
آموزش:
با توجه به اینکه بیش ار 80 درصد حوادث به دلیل اعمال ناایمن اتفاق می افتد، آموزش مناسب می تواند به شکل گیري رفتار ایمن در افراد کمک کند و عادات کاري ناایمن و غیربهداشتی را شناسایی و تصحیح نماید. به عنوان یک قانون کلی، کارکنان آموزش دیده دچار حادثه کمتري می گردند و تاثیر بیشتري در بهره وري سازمان دارند. به همین دلیل و به منظور تحقق فرآیند آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و دانش افراد، شرکت طرح های صنعتی رادنیروی کرمان اقدام به برگزاری دوره های آموزش متنوع با موضوعات مختلف (عمومی و تخصصی) بصورت درون سازمانی( TBM و گروهی) و برون سازمانی در قالب برنامه های شش ماهه و یا سالیانه پیش بینی شده در پروژه ها می نماید.
پدافند غیرعامل:
منظور از پدافند غيرعامل با توجه به اصول حاكم در مديريت بحران عبارت است از مجموعه تمهيدات، اقدامات و طرحهايي كه با استفاده از ابزار و شرايط، از يك سو توان دفاعي مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سوي ديگر منجر به كاهش پيامدهاي بحران شده و امكان بازسازي مناطق آسيب ديده را با كمترين هزينه فراهم مي سازد. بطور کلی مجومع اقداماتی که در زمینه پدافند غیرعامل درپروژه های شرکت طرح های صنعتی رادنیروی کرمان انجام می شود به شرح ذیل می باشد:
 • انجام مانورهاي مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به صورت درون و یا برون سازمانی
 • انجام اقدامات لازم به منظور کاهش خطرات بالقوه ي ناشی از فعالیت هاي اجرائی مختلف
 • پیگیري بر اجراي کامل طرح واکنش در شرایط اضطراري
 • ارتقاء فرهنگ عمومی پرسنل با اجراي آموزشهاي عمومی و انجام مانورها
 • تعیین و مشخص کردن مراکز امدادرسان درون و برون سازمانی در طول مسیر پروژه ها
Copyright © Radniroo.Com All Right Reserved Powered By AzaranWeb