OK
تامین نیرو کشتیرانی کیش

انرژی های نو

با توجه به نیاز روز افزون به مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی فسیلی، ضرورت حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده استفاده از انرژی های نو همچون باد، خورشید، هیدروژن،زیست توده، زمین گرمایی می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. با توجه به این گونه گرایش های اساسی و فزاینده در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مربوط در کشورهای صنعتی و درحال توسعه در ایران نیز لازم است راهبردها و برنامه¬های زیر بنایی و اصولی تدوین شود. با درنظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران و پتانسیل موجود در کشور، انرژی خورشید یکی از بهترین منابع انرژی برای آینده و جاگزین مناسب سوخت¬های فسیلی می¬باشد. از¬این¬رو فعالیتهای خورشیدی یکی از بهترین گزینه¬ها برای سرمایه¬گذاری، ایجاد اشتغال و درآمد¬زائی می¬باشد، که این امر مستلزم مطالعه و ارزیابی دقیق از شرایط و امکانات موجود در این عرصه است.
از جمله فعالیتهای انجام گرفته در این بخش طراحی، تامین لوازم، احداث و بهره برداری از نیروگاه 100 کیلوواتی خورشیدی در باغین می باشد.
Copyright © Radniroo.Com All Right Reserved Powered By AzaranWeb